Vi ste na: Početna - Organizacija

Organizacija Zavoda

Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Orašje s odjeljenjem odgojno-popravnog doma, kao posebna federalna upravna organizacija, nadležan je za:

 • izvršenje kazni zatvora osuđenih osoba koje nadležni sudovi upućuju sukladno Zakonu o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine F BiH“, broj: 44/98,42/99,12/09 i 42/11) i Pravilniku o kriterijumima za upućivanje osuđenih osoba na izdržavanje kazne zatvora (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/03 ,46/05,10/09,37/09 i 34/11)
 • izvršenje mjera pritvora po nalogu i rješenju nadležnih sudova sukladno Pravilniku o kućnom redu u ustanovama za izdržavanje mjere pritvora(“Službene novine Federacije BiH”, bro: 57/03) i
 • izvršenje zavodskih mjera upućivanja u odgojno-popravni dom koje se izvršavaju u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 7/14) i Zakonu o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U Zavodu   postoje  slijedeće  osnovne organizacijske jedinice:

 • Sektor za poslove osiguranja,
 • Sektor za poslove preodgoja-tretmana osuđenih osoba,
 • Sektor za upravno-pravne, kadrovske, zajedničke poslove i poslove zdravstvene zaštite,
 • Sektor za financijsko-računovodstvene, planske, komercijalne poslove i Privrednu jedinicu “Dusina”
 • Odjeljenje za izvršenje odgojne mjere upućivanje u odgojno-popravni dom.

Sektor za poslove osiguranja

Sektor za poslove osiguranja vrši slijedeće poslove:

 • osiguranje Zavoda, njegovih objekata, radilišta i prostorija u kojima se nalaze i borave osuđene i pritvorene osobe,
 • osiguranje osuđenih i pritvorenih osoba u Zavodu i izvan Zavoda,
 • održavanje unutarnjeg reda i discipline među osuđenim i pritvorenim osobama,
 • vanjsko osiguranje pritvorske jedinice,
 • provođenje odredbi Pravilnika o kućnom redu u ustanovama za izdržavanje mjere pritvora koje se odnose na postupanje s pritvorenim osobama: prijem, raspoređivanje i smještaj, upoznavanje s pravima i dužnostima, vođenje matične evidencije, kretanje pritvorenika na otvorenom prostoru, komuniciranje sa vanjskim svijetom, zadovoljavanje vjerskih potreba, rad i ponašanje, izvođenje, premještaj i otpuštanje pritvorenika, provođenje odredbi Pravilnika o kućnom redu za osuđene osobe iz djelokruga osiguranja,
 • sprovođenje osuđenih i pritvorenih osoba u slučajevima kada su ovlašteni zakonom,
 • drugi poslovi utvrđeni zakonomi drugim propisima.

Sektor za poslove preodgoja-tretmana osuđenih osoba

Sektor za poslove preodgoja-tretmana vrši slijedeće poslove:

 

 • programira, koordinira i provodi odgojni rad sa osuđenim osobama na izdržavanju kazne     zatvora,
 • ispituje osobnost osuđenih osoba na izdržavanju kazne zatvora i izrađuje program tretmana za svaku osuđenu osobu posebno,
 • raspoređuje osuđene osobe u odgojni kolektiv i na radna mjesta,
 • izravno i putem drugih organizacijskih jedinica prati rad i ponašanje osuđenih osoba tijekom izdržavanja kazne zatvora,
 • prikuplja i objedinjuje podatke i zapažanja stručnih instruktora i drugih osoba koje izravno rade sa osuđenim osobama,
 • predlaže odobravanje pogodnosti osuđenim osobama, priprema za molbene raporte i podnosi prijedloge za utvrđivanje stegovne odgovornosti,
 • obrađuje zamolbe i druge podneske osuđenih osoba i izrađuje odgovarajuće akte,
 • organizira i provodi obrazovne, kulturne, športske i druge aktivnosti osuđenih osoba,
 • prikuplja i izravno unosi podatke o osuđenim osobama i iste unosi u osobni list,
 • analizira i proučava postignute rezultate i utjecaj preduzetih preodgojnih mjera te na osnovu postignutih rezultata poduzima potrebne mjere i unaprijeđuje preodgojni rad primjenjujući suvremene metode i oblike rada,
 • priprema informacije iz djelokruga rada i ostvaruje suradnju sa sudovima i drugim institucijama u svezi sa izvršavanjem kazni zatvora,
 • vođenje propisane dokumentacije i unošenje podataka i izrada izvješća za osuđene  osobe iz baze podataka na aplikacijskim programima automatske obrade podataka, vršenje poslova automatske obrade podataka iz oblasti izvršenja kazne zatvora,
 • drugi poslovi utvrđeni zakonom, drugim propisima i Pravilnikom o kućnom redu.

Sektor za upravno-pravne, kadrovske, zajedničke poslove i poslove zdravstvene zaštite

Sektor za upravno-pravne, kadrovske, zajedničke poslove i poslove zdravstvene zaštite vrši sljedeće poslove:

 • pravni poslovi u stručnom timu za ispitivanje ličnosti osuđenih osoba i maloljetnika u Odjeljenju za izvršenje odgojne mjere upućivanje u  odgojno-popravni dom davanje pravnih savjeta osuđenim osobama i maloljetnicima u Odjeljenju za izvršenje odgojne mjere upućivanje u  odgojno-popravni dom i drugih vidova pravne pomoći,
 • rješavanje u drugom stepenu žalbi osuđenih osoba na rješenja o izrečenim stegovnim kaznama i drugih zahtjeva po ovlaštenju ravnatelja,
 • izrada ugovora i drugih akata koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih, obligacionih i dužničko-povjerilačkih odnosa i rad na realizaciji tih ugovora i akata,
 • zaštite prava i pravnih interesa Zavoda, Odjeljenja za izvršenje odgojne mjere upućivanje u  odgojno-popravni dom i Privredne jedinice u imovinsko pravnim stvarima putem Federalnog pravobranilaštva i drugim pravnim stvarima,
 • vodi lične administrativne dosijee, priprema akte i materijale za odlučivanje nadležnih organa i za suradnju sa Agencijom za državnu službu, Odborom za žalbe i drugim organima,
 • upravnog rješevanja iz djelokruga Zavoda i Odjeljenja za izvršenje odgojne mjere upućivanje u  odgojno-popravni dom,
 • normativno-pravne iz djelokruga Zavoda, Odjeljenja za izvršenje odgojne mjere upućivanje u  odgojno-popravni dom i Privredne jedinice,
 • utvrđivanja zdravstvenog stanja i radne sposobnosti osuđenih osoba u grupi stručnjaka za ispitivanje osobnosti osuđenih osoba i maloljetnika u Odjeljenju za izvršenje odgojne mjere upućivanje u  odgojno-popravni dom prilikom prijema na izdržavanje kazne zatvora i zdravstvenog stanja kod prijema pritvorenih osoba,
 • pružanje zdravstvene zaštite i liječenja oboljelih osuđenihosoba, maloljetnika u Odjeljenju za izvršenje odgojne mjere upućivanje u  odgojno-popravni dom i pritvorenih osoba u ambulanti i zavodskom stacionaru, stomatološku zaštitu ,neuropsihijatrijsku specijalističku zdravstvenu zaštitu osuđenih osoba, maloljetnika u Odjeljenju za izvršenje odgojne mjere upućivanje u  odgojno-popravni dom i pritvorenih osoba u ambulanti Zavoda, a po potrebi i izvan Zavoda,
 • organizira i druge specijalističke preglede u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama izvan Zavoda,
 • poslove medicinskog tehničara, a poslove laboratorijskih usluga organizira u odgovarajućim ustanovama van Zavoda,
 • poduzima mjere higijenske zaštite u prostorijama Zavoda i Odjeljenja za izvršenje odgojne mjere upućivanje u  odgojno-popravni dom i
 • vrši i druge poslove iz djelokruga rada utvrđene zakonom i drugim propisima.

Sektor za financijsko-računovodstvene, planske, komercijalne poslove i Privrednu jedinicu “Dusina”

Sektor za financijsko-računovodstvene, planske, komercijalne poslove i Privrednu jedinicu “Dusina”  vrši slijedeće poslove:

 • izrada predračuna, odnosno prijedloga budžetskih sredstava za potrebe Zavoda, financijskih planova, periodičnih obračuna i završnih računa Zavoda, Privredne jedinice i Odjeljenja za izvršenje odgojne mjere upućivanje u  odgojno-popravni dom,
 • izradu internih općih i pojedinačnih akata o kretanju knjigovodstvene i komercijalne dokumentacije i za pohranjivanje iste sukladno s računovodstvenim standardima i Zakonom o računovodstvu,
 • ustanovljava i vodi sredstva depozita za osuđene i pritvorene osobe,
 • planira sve potrebne robe za rad Zavoda, Privredne jedinice i Odjeljenja za izvršenje odgojne mjere upućivanje u  odgojno-popravni dom i vrši blagovremene nabavke sukladno s Zakonom o javnim nabavkama i drugim propisima,
 • osigurava primjenu zakonskih i drugih propisa o PDV-u, carinama, porezima i doprinosima i drugih propisa materijalno-financijskog poslovanja Zavoda, Privredne jedinice i Odjeljenja za izvršenje odgojne mjere upućivanje u  odgojno-popravni dom,
 • izradi strateških, srednjoročnih, kvartalnih i mjesečnih planova Zavoda i Privredne jedinice sukladno s metodologijom i prati njihovo izvršenje,
 • planira i osigurava instrumente plaćanja stvorenih obveza sukladno s zakonom i drugim propisima za Zavod, Privrednu jedinicu i Odjeljenje za izvršenje odgojne mjere upućivanje u  odgojno-popravni dom,
 • vodi sve knjigovodstvene evidencije po Zakonu o računovodstvu i drugim propisima za Zavod i Odjeljenje za izvršenje odgojne mjere upućivanje u  odgojno-popravni dom, te posebno za Privrednu jedinicu i vrši popis i usklađivanje sa stvarnim stanjem,
 • planira i izrađuje programe za automatsku obradu podataka za računovodstvo i druge potrebe Zavod, Odjeljenja za izvršenje odgojne mjere upućivanje u  odgojno-popravni dom i Privredne jedinice , održava ih i pohranjuje na prigodnim nosiocima podataka,
 • provodi procedure po Zakonu o PDV-u, carinama, porezima i drugo,
 • istražuje tržište za plasman i vrši prodaju gotovih proizvoda i usluga Privredne jedinice, i njihovog fakturiranja i naplatu,
 • vrši likvidaturu financijske dokumentacije prije dostavljanja na knjiženje,
 • daje planske cijene i prati cijene iz ponuda,
 • organizira rad i stručnu obuku osuđenih osoba dok se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u okviru privrednih djelatnosti utvrđenih ovim pravilnikom,
 • organizira i obavlja proizvodne djelatnosti i stupa u poslovno tehničku suradnju sa poduzećima i drugim pravnim osobama, vodeći računa o ciljevima utvrđenim u ZIKS-u,
 • izrada planova i programa proizvodnje i pružanje usluga i izvješća o njihovom izvršenju,
 • zapošljavanje osuđenih osoba na radnim mjestima utvrđenim Pravilnikom o naknadama za rad osuđenih osoba na izdržavanju kazne zatvora,
 • zapošljavanje maloljetnika u Odjeljenju za izvršenje odgojne mjere upućivanje u  odgojno-popravni dom na radnim mjestima utvrđenim Pravilnikom o naknadama za rad maloljtenika na izvršenju mjere upućivanje u odgojno-popravni dom,
 • vrši provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara propisanim zakonom i drugim propisima i naredbama,
 • vrši provođenje mjera zaštite poljoprivrednih proizvoda, putem nadležnih institucija i stara se o provođenju naloženih mjera,
 • vrši provjeru kvaliteta proizvoda putem nadležnih institucija,
 • vrši i druge poslove iz djelokruga rada.

Odjeljenje za izvršenje odgojne mjere upućivanje u  odgojno-popravni dom

Odjeljenje za izvršenje odgojne mjere upućivanje u  odgojno-popravni dom vrši slijedeće poslove:

 

 • osigurava rad Odjeljenja za izvršenje odgojne mjere upućivanje u  odgojno-popravni dom u svim segmentima,
 • brine se o smještaju maloljetnika,
 • osigurava im sve uvjete za izvršenje ove mjere u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
 • osigurava provođenje odredbi Pravilnika o kućnom redu za maloljetnike,
 • obezbjeđuje maloljetnicima na izvršenju mjere preodgojni tretman, radnu tretman, zdravstvenu zaštitu, sigurnost, higijenske uvjete u objektima,
 • prati realizaciju tretmana i ostvaruje suradnju sa sudovima koji su izrekli mjeru,
 • ostvaruje suradnje sa centrima za socijalni rad, te se brine o rješavanju socijalnih problema,
 • ostvaruje suradnje sa porodicom maloljetnika,
 • vodi matične knjige, kao i ostale potrebne evidencije za maloljetnike,
 • vrši i druge poslove iz djelokruga rada Odjeljenja za izvršenje odgojne mjere upućivanje u  odgojno-popravni dom  utvrđene zakonom i drugim propisima.
0 0